‘ આર્ય જાતિ ‘ એટલે શું !

‘ આર્ય જાતિ ‘ એટલે શું ! મેક્સમુલરનાં લેખમાં આપણે જોયું કે કઈ રીતે મેક્સમુલર સંસ્કૃત ભાષાનો સ પણ નાં જાણતો હોવા છતાં વેદો જેવા ગૂઢ ગ્રંથોનું ભાષાંતર કરી મહાન બની ગયો કે એમ કહો કે તેને પ્રમોટ કરી તેને મહાન બનાવવામાં આવ્યો ! જોકે આજે તેનાં બધાં કારનામા બહાર આવી રહ્યા છે. જેમાં આજે … Read more