કલિ સંવત

કલિ સંવત અમારા અગાઉના લેખમાં અમે ઘણા રચયિતાઓનો સમયગાળો કલિ સંવત કાળમાં આપેલો છે ! આ સવંત વિશે હજી ઘણાં ભારતીયો બહુ ઓછું જાણે છે અને આજની નવી પેઢીએ તો કદાચ આ નામ પણ નહીં સાંભળ્યું હોય ! જોકે ભારતીય માટે આ સવંત શબ્દ નવો નથી ! કેમકે અંગ્રેજી કેલેન્ડર સાથે ભારતીયોનું પોતાનું કેલેન્ડર છે … Read more

મહાભારત કેટલું પ્રાચીન છે

મહાભારત કેટલું પ્રાચીન છે મહાભારત કારણે ‘ ભારત ‘ માં ‘ મહાભારત ‘ ચાલે એ અજુગતી અને વિચિત્ર વાત છે પણ આવી છે ચર્ચા ભારતમાં નાં થાય તો વિચિત્રતા નાં કહેવાય ! મહાભારત ગ્રંથ વિશે એટલી બધી વિસંગતતાઓ ઊભી કરવામાં આવી છે કે ‘ વિસંગતતા ‘ નાં હોવા છતાં એને અફવાઓ અને જૂઠી વાતોનું પાણી … Read more