લક્ષ્મણ રેખા એટલે શું ?

લક્ષ્મણ રેખા એટલે શું ? આજે આપણે વાત કરવાનાં છીએ લક્ષ્મણ રેખા વિશે ! નામ વાંચી એમાં શું વાત હશે એમ વિચારી જો આ લેખ અહીથી જ અધૂરો મૂકી જવાનું વિચાર્યું હોય તો અમે ખાતરી આપીએ છીએ કે તમે એક વિશેષ જ્ઞાનની વાત ચૂકી જશો એની ખાતરી અમે આપીએ છીએ ! લક્ષ્મણ રેખા વિશે વાત … Read more

રામાયણ કેટલું પ્રાચીન છે ?

રામાયણ કેટલું પ્રાચીન છે ? એક મોટું આશ્ચર્ય છે ! ભારત કેટલું પ્રાચીન છે એની સાબિતી આજે પણ પશ્ચિમના વિદ્વાનોના મતના આધારે કરવામાં આવે છે. અફસોસ કે પશ્ચિમની માન્યતા એવી છે કે ૪૦૦૦ વર્ષથી પ્રાચીન કંઈ જ નાં હોઈ શકે ! આથી જ પહેલાં તો પશ્ચિમના વિદ્વાનો એવું કહેતા કે ભારતમાં પ્રાચીન સાક્ષ્યો મળતા નથી … Read more