મધમાખીની આતંકકથા

ગુજરાતમાં છેલ્લાં ચારેક વર્ષથી ઝેરી મધમાખીના હુમલાના કિસ્સાઓ વધી રહ્યા છે ત્યારે વિજ્ઞાનનિષ્ઠ નાગરિકોને પ્રશ્ન જરૂર થતો હશે કે મધમાખીઓ …

Read more

મંગળ પર પાણી

મંગળ પર પાણી : આજે દરેક મહાસત્તાઓ મંગળ પર જવા અંગે વિચાર કરી રહી છે. સૂર્યમંડળમાં પૃથ્વી પછીના આ ગ્રહનું …

Read more