કેમેરાનો ઈતિહાસ

કેમેરાનો ઈતિહાસ ૭મી જાન્યુઆરી, ૧૮૩૯ના રોજ બપોરના સમયે બરફની ચાદર પથરાયેલી હતી ત્યારે એક પેરીસની વેધશાળામાં નિર્દેશક તેમજ તે સમયના …

Read more