સરસ્વતી સાધના સાયકલ યોજના

સરસ્વતી સાધના સાયકલ યોજના આ યોજના હેઠળ ધોરણ-૯માં અભ્યાસ કરતી અનુસૂચિત જાતિની કન્યાઓને અંતર મર્યાદા બાધવિના રહેઠાણના સ્થળથી અન્ય ગામ/શહેર/સ્થળે …

Read more