જૈન ધર્મ

જૈન ધર્મ વાત એમ છે કે ઈ.સ. પૂર્વે સાતમી સદીના મધ્યભાગથી ઈ.સ. પૂર્વે છઠ્ઠી સદી સુધીના અનુ-મૌર્યકાળ દરમિયાન ભારતમાં બે …

Read more

‘ આર્ય જાતિ ‘ એટલે શું !

‘ આર્ય જાતિ ‘ એટલે શું ! મેક્સમુલરનાં લેખમાં આપણે જોયું કે કઈ રીતે મેક્સમુલર સંસ્કૃત ભાષાનો સ પણ નાં …

Read more

વૈદિક સંસ્કૃતિ

વૈદિક સંસ્કૃતિ આજે પાઠ્ય પુસ્તકો અને કોચિંગ કલાસીસમાં વૈદિક સંસ્કૃતિ ખીણની સંસ્કૃતિ પછીના કાળ દરમિયાન વિકસેલી સંસ્કૃતિ કહેવામાં આવે છે …

Read more

આશ્વલાયન ઋષિ

આશ્વલાયન ઋષિ આજે પણ આપણાં દેશમાં એવા ઘણાં લોકો હશે જેમણે આ નામનાં ઋષિ હતાં એ વિશે પેઢીઓમાં કોઈએ સાંભળ્યું …

Read more

error: Content is protected !!