બોર્ડના પરિણામને લઈને મોટા સમાચાર: ધોરણ 10 નું પરિણામ, આ તારીખે આવશે પરિણામ [Update]

બોર્ડના પરિણામને લઈને મોટા સમાચાર: ગુજરાત બોર્ડના ધોરણ 10 અને 12 સામાન્ય પ્રવાહના પરિણામને લઈને મોટા સમાચાર, જૂનના પ્રથમ અઠવાડીયામાં …

Read more

સરસ્વતી સાધના સાયકલ યોજના

સરસ્વતી સાધના સાયકલ યોજના આ યોજના હેઠળ ધોરણ-૯માં અભ્યાસ કરતી અનુસૂચિત જાતિની કન્યાઓને અંતર મર્યાદા બાધવિના રહેઠાણના સ્થળથી અન્ય ગામ/શહેર/સ્થળે …

Read more

શાળા યુનિફોર્મની યોજના

શાળા યુનિફોર્મની યોજના ગુજરાત સરકારની શાળા યુનિફોર્મ યોજના અંતર્ગત અનુસુચિત જાતિ અને અનુસુચિત જન જાતિના પ્રાથમિક શાળામાં અભ્યાસ કરતાં વિદ્યાર્થીઓને …

Read more

મધ્યાહન ભોજન યોજના 

મધ્યાહન ભોજન યોજના  ગુજરાત રાજ્યમાં મધ્યાહન ભોજન યોજના વર્ષ-૧૯૮૪માં શરૂ થઇ છે. મધ્યાહન ભોજન યોજનામાં રાજ્ય સરકારનો ૨૫% તથા કેન્દ્ર …

Read more

મંગળ પર પાણી

મંગળ પર પાણી : આજે દરેક મહાસત્તાઓ મંગળ પર જવા અંગે વિચાર કરી રહી છે. સૂર્યમંડળમાં પૃથ્વી પછીના આ ગ્રહનું …

Read more

જૈન ધર્મ

જૈન ધર્મ વાત એમ છે કે ઈ.સ. પૂર્વે સાતમી સદીના મધ્યભાગથી ઈ.સ. પૂર્વે છઠ્ઠી સદી સુધીના અનુ-મૌર્યકાળ દરમિયાન ભારતમાં બે …

Read more